Arrangementer

Gå tur til området bag Holsteenshus og den gamle Findstrup landsby

Jes Nørregaard og JørgenElmelund fortalte om ejendomme og gårde der ligger eller har ligget  omkring Findstrup  vi var ca. 30 og sluttede med en forfriskning i parken på Holstenshuus

Generalforsamling 5 Marts 2019 i Diernæs forsamlings hus

Beretning

Hjertelig velkommen til generalforsamling.
Som bekendt er det i år 25 år siden, at Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening blev stiftet. Siger lidt om det inden beretningen for året 2018.
Tidligere brugsuddeler Bent Jensen døde d. 20. januar. Bent var en af dem der var med til at stifte Lokalhistorisk Forening i 1994. Gennem årene har Bent været en drivende kraft i arbejdet, ja næsten til det sidste. Han fulgte med, og gav oplysninger og gode råd, især om billeder, som var hans store interesse. Vi vil mindes Bent med stor taknemmelighed.
Æret være Bent Jensens minde.
Diernæs Sogn var det eneste i ”den gamle ”Faaborg kommune, som ikke havde oprettet et lokalhistorisk arkiv. Så d. 8. februar 1994 blev der holdt stiftende generalforsamling i Katterød forsamlingshus.
Men Bent Jensen, Bent Wikkelsø og Jørgen Øxenhave havde siden foråret 1993, sorteret og registreret forskellige arkivalier, noget af det havde været på Faaborg Byhistoriske arkiv, og andet havde man samlet sammen hos sognets beboere. (Diernæs sogn er det gamle kirkesogn, som består af Kaleko, Diernæs og Katterød. )
Arkivalierne blev opbevaret på en hylde hos Byhistorisk arkiv, men senere fik man en celle (med tremmer for vinduerne ud til Torvegade) i det tidligere Arresthus. Nu har vi lokale oven over Turistkontoret, det er vi godt tilfredse med.
Der blev dannet en bestyrelse, som ud over de tre nævnte bestod af Else Marie Petersen og Gunner Krog. De konstituerede sig med Jørgen Øxenhave som formand, Bent Wikkelsø som kasserer og Gunner Krog som sekretær. Fra 1996- 2014 var Bent Jensen kasserer.
Der var mulighed for, som selvstændigt arkiv, at søge penge fra kommunen. På det tidspunkt var det 2.100 kr. om året.
I de første år har der været gjort et stort arbejde med at samle, sortere og registrere de mange billeder, dokumenter, skøder, personlige ting som koppeattester, dåbsattester, skudsmålsbøger og meget mere, som har tilhørt og handler om beboere i sognet mange år tilbage, gennem flere generationer.
Den måde der blev registreret på var, så vidt jeg ved, et system, som blev benyttet på Byhistorisk Arkiv i Faaborg, som provisor Hans Brandt havde grundlagt i 1937. I øvrigt det første byhistoriske arkiv i Danmark. Han havde opbygget et registreringssystem, som dannede grundlag for mange arkiver, som blev oprettet efterfølgende.
Nu registrerer vi jo ind på Arkibas, så det der er lagt ind, kan ses på Arkiv.dk, faktisk over alt i verden.
Ved at blade i den gamle protokol, kan man læse spændende beretninger fra sognet, som Jørgen Øxenhave havde fundet frem. Det er vigtigt at det materiale med fortællinger mv. der er på arkivet bliver bevaret, og formidlet.
På de årlige gåture rundt i sognet, var det som regel Jørgen, der fortalte om de forskellige steder. Nu har vi John Krog, som er behjælpelig med at arrangere ture, suppleret af andre gode folk som er lokalkendt.
Her ved 25-års jubilæet skal der lyde en stor tak til dem, der startede foreningen, til dem fra sognet, der har deltaget i bestyrelsesarbejde, de frivillige og alle, der på en eller anden måde har overladt os materiale, som det er vigtigt at bevare. Bestyrelsen føler et stort ansvar for at bevare og videreføre Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening” og arkiv på bedste vis, i taknemmelighed til dem der tog initiativet i sin tid.
Bestyrelsens beretning for 2018.
Ved generalforsamlingen i 2018 var der genvalg på alle poster; bestyrelse, suppleanter og revisorer. Bagefter blev der vist billeder og fortalt om udvalgte huse/ejendomme omkring Smedebakken. John fortalte.
Gåturen i juni havde udgangspunkt ved Kaleko Mølle, og turen gik videre, til Bakkevej. Undervejs fortalte John Krog og Jørgen Elmelund(suppleret af andre som havde kendskab til huse m.v.), sluttede på gartneriet Kirstinesminde, hvor Ida Rosenlund tog imod, og foreningen bød på en forfriskning. Varm sommer, kold aften. Ca. 30 deltagere.
Ellers har bestyrelsen og frivillige arbejdet videre med registrering af billeder og arkivalier.Har hjulpet folk der har henvendt sig om f.eks. deres slægt, ejendomme. Deltaget i møder, lokalt, Arkivsamvirke, SLA Fyn, ligesom flere har deltaget i kurser om registrering og arkivarbejde i øvrigt.
Vi er så heldige at frivillige hjælper os med arbejdet, der er vi rigtig glade for. Her i sommer meldte Jes Nørregaard sig. Han har i 25 år arbejdet på landsarkivet i Odense, og hans familie stammer fra Diernæs sogn.
I nov.-dec. var bestyrelse og suppleanter ude med medlemskort og Stavn, bliver altid godt modtaget. 310 medl. Diernæs` bidrag til Stavn 2018 var tidl. Sognepræst Einar Fog- Nielsens artikel om Finstrup Kirkeruin.
Gerne have fortællinger/historier fra egnen, hvis man har noget.
Tak for godt samarbejde til bestyrelse, frivillige og ikke mindst medlemmerne for opbakning. Tak til de lokale aviser og Landsbybladet, for omtale og information.

Valg til bestyrelse

Bodil Løfqvist genvalgt Jes Nørregaard nyvalgt

Supplanter

Karen Broholm genvalgt og Susanne Engberg nyvalgt

Reviser Ove K Pedersen og Nils Dreyer nyvalgt

Efter generalforsamling og Kaffebord  talte Johannes Nørregaard Fransen

Der var ca 60 mennesker en rigtig god aften

Den 9 februar afholdt foreningen 25 års jubilæum i Katterød forsamlingshus til reception med ca 60 deltagere som så vores udstilling og fik noget godt at spise.

Mandag den 11 juni 2018 havde vi vores årlige gåtur som i år var til Kaleko Vi startede ved Kaleko Mølle og gik så op igennem byen ,hvor John Krog og Jørgen Elmelund fortalte om huse og gårde og dem der havde boet der vi sluttede ved Ida Rosenlund hvor vi fik en forfriskning en god aften med 30 deltagere