Vedtægter

 

Vedtægter for

 Diernæs Sogn lokalhistorisk forening

§ 1

 Diernæs Sogn lokalhistorisk forening er en selvejende institution, der har til formål at indsamle og bevare historisk materiale fra Diernæs Sogn i form af arkivalier, billeder og lignende, samt gøre dette tilgængeligt for alle interesserede .

§ 2.

Som medlemmer optages enhver, som til foreningen indbetaler det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 3.

Foreningens medlemmer vælger på generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer, der har ansvaret for arkivet og for foreningens øvrige aktiviteter. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer.

§ 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, kasserer og sekretær.

§ 5.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 6.

Regnskabsåret går fra 1-11 til 31-10. Regnskabet revideres af 2 valgte revisorer.

§ 7.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Her aflægges årsberetning og regnskab til godkendelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

§ 9.

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

§ 10.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ophør af foreningen, dersom 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 1 måned.

Samling og midler skal i så fald tilbydes Faaborg Kulturhistoriske Museer eller Faaborg Byhistoriske Arkiv eller Landsarkivet.

 

– Således vedtaget på  generalforsamling den 14-2 2014 som gældende indtil videre.