Om Arkivet

 

Lokalhistorisk arkiv for Diernæs sogn

Foreningen blev stiftet d. 9. februar 1994 og har i dag 375 medlemmer. Generalforsamlingen i februar holdes på skift i Katterød Forsamlingshus og Diernæs Forsamlingshus. Alle kan blive medlem. Medlemskab koster 25 kr. om året.

Vedtægter

Lokalhistorisk Forening for Diernæs Sogn er en selvejende institution, der har til formål at indsamle og bevare historisk materiale fra Diernæs Sogn i form af arkivalier, billeder og lignende, samt gøre dette tilgængeligt for alle interesserede .

§ 2.

Som medlemmer optages enhver, som til foreningen indbetaler det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 3.

Foreningens medlemmer vælger på generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer, der har ansvaret for arkivet og for foreningens øvrige aktiviteter. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer.

§ 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, kasserer og sekretær.

§ 5.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 6.

Regnskabsåret går fra 1-11 til 31-10. Regnskabet revideres af 2 valgte revisorer.

§ 7.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Her aflægges årsberetning og regnskab til godkendelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

§ 9.

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

§ 10.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ophør af foreningen, dersom 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 1 måned.

Samling og midler skal i så fald tilbydes Faaborg Kulturhistoriske Museer eller Faaborg Byhistoriske Arkiv eller Landsarkivet.

 

– Således vedtaget på  generalforsamling den 25-2 2009 som gældende indtil videre.

 

Bevar fortid og nutid for fremtiden !

Vores arkivmateriale er baseret på frivillige afleveringer fra beboere i sognet. Derfor er det vigtigt, at du ikke kritikløst smider ud, når du rydder op i gemmerne. Tænk på, at netop dine billeder, papirer m.m. kan have interesse for eftertiden. Du kan trygt aflevere til arkivet, hvor alt registreres og opbevares optimalt. Ønsker du ikke dine arkivalier gjort tilgængelige for andre umiddelbart, kan du roligt aflevere alligevel. Vi sikrer, at de ikke er tilgængelige inden for en aftalt periode.

 

Alle er velkomne til finde oplysninger i arkivets arkivalier. De udlånes ikke, men vi kan tilbyde kopiering.

 

Arkivets tilholdssted

 

Foreningen har ikke lokale i sognet, men i Arresthuset på Torvet i Faaborg, hvor kommunen velvilligt har stillet et lokale på 1. sal til rådighed